MSDL là gì? Nghĩa của từ msdl

MSDL là gì?

MSDL“Military Scenario Definition Language” trong tiếng Anh.

MSDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSDL“Military Scenario Definition Language”.

Military Scenario Definition Language: Ngôn ngữ định nghĩa tình huống quân sự.

Giải thích ý nghĩa của MSDL

MSDL có nghĩa “Military Scenario Definition Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ định nghĩa tình huống quân sự”.