MSE là gì? Nghĩa của từ mse

MSE là gì?

MSE“Multiple Subscriber Element” trong tiếng Anh.

MSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSE“Multiple Subscriber Element”.

Multiple Subscriber Element: Phần tử nhiều người đăng ký.

Giải thích ý nghĩa của MSE

MSE có nghĩa “Multiple Subscriber Element”, dịch sang tiếng Việt là “Phần tử nhiều người đăng ký”.