MSJ là gì? Nghĩa của từ msj

MSJ là gì?

MSJ“Microsoft Systems Journal” trong tiếng Anh.

MSJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSJ“Microsoft Systems Journal”.

Microsoft Systems Journal: Tạp chí Hệ thống Microsoft.

Một số kiểu MSJ viết tắt khác:

Midsize jet: Máy bay phản lực cỡ vừa.

Movement for Social Justice: Phong trào vì công bằng xã hội.

Mount St. Joseph university: Đại học Mount St. Joseph.

Mycological Society of Japan: Hiệp hội Mycological của Nhật Bản.

Municipality of San Juan: Thành phố San Juan.

Master's Seminary Journal: Tạp chí Chủng viện.

Mathematical Society of Japan: Hiệp hội Toán học Nhật Bản.

Member of the States of Jersey: Thành viên của Bang Jersey.

Giải thích ý nghĩa của MSJ

MSJ có nghĩa “Microsoft Systems Journal”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí Hệ thống Microsoft”.