MSM là gì? Nghĩa của từ msm

MSM là gì?

MSM“Mainstream media” trong tiếng Anh.

MSM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSM“Mainstream media”.

Mainstream media: Phương tiện truyền thông chính thống.

Một số kiểu MSM viết tắt khác:

Men who have sex with men: Nam quan hệ tình dục đồng giới.

Mount St Mary's School: Trường Mount St Mary.

Giải thích ý nghĩa của MSM

MSM có nghĩa “Mainstream media”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện truyền thông chính thống”.