MSN là gì? Nghĩa của từ msn

MSN là gì?

MSN“Microsoft Network” trong tiếng Anh.

MSN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSN“Microsoft Network”.

Microsoft Network: Mạng Microsoft.

Một số kiểu MSN viết tắt khác:

Master of Science in Nursing: Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng.

Giải thích ý nghĩa của MSN

MSN có nghĩa “Microsoft Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng Microsoft”.