MSP là gì? Nghĩa của từ msp

MSP là gì?

MSP“Member of the Scottish Parliament” trong tiếng Anh.

MSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSP“Member of the Scottish Parliament”.

Member of the Scottish Parliament: Thành viên Quốc hội Scotland.

Giải thích ý nghĩa của MSP

MSP có nghĩa “Member of the Scottish Parliament”, dịch sang tiếng Việt là “Thành viên Quốc hội Scotland”.