MST3K là gì? Nghĩa của từ mst3k

MST3K là gì?

MST3K“Mystery Science Theater 3000” trong tiếng Anh.

MST3K là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MST3K“Mystery Science Theater 3000”.

Mystery Science Theater 3000: Nhà hát Khoa học Bí ẩn 3000.

Giải thích ý nghĩa của MST3K

MST3K có nghĩa “Mystery Science Theater 3000”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà hát Khoa học Bí ẩn 3000”.