MSU là gì? Nghĩa của từ msu

MSU là gì?

MSU“Michigan State University” trong tiếng Anh.

MSU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSU“Michigan State University”.

Michigan State University: Đại học Bang Michigan.

Một số kiểu MSU viết tắt khác:

Montana State University: Đại học Bang Montana.

Mountain State University: Đại học Mountain State.

Lomonosov Moscow State University: Đại học Tổng hợp Lomonosov Moscow.
Nga, còn gọi là MGU.

Giải thích ý nghĩa của MSU

MSU có nghĩa “Michigan State University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Bang Michigan”.