MTĐT là gì? Nghĩa của từ mtđt

MTĐT là gì?

MTĐT“Máy tính điện tử” trong tiếng Việt.

MTĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTĐT“Máy tính điện tử”.

Máy tính điện tử.

Giải thích ý nghĩa của MTĐT

MTĐT có nghĩa “Máy tính điện tử” trong tiếng Việt.