MTG là gì? Nghĩa của từ mtg

MTG là gì?

MTG“Magic: The Gathering” trong tiếng Anh.

MTG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTG“Magic: The Gathering”.

Magic: The Gathering: Phép thuật: Sự thu thập.

Giải thích ý nghĩa của MTG

MTG có nghĩa “Magic: The Gathering”, dịch sang tiếng Việt là “Phép thuật: Sự thu thập”.