MTO là gì? Nghĩa của từ mto

MTO là gì?

MTO“Make To Order” trong tiếng Anh.

MTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTO“Make To Order”.

Make To Order: Làm theo đơn đặt hàng.
Chiến lược được sử dụng trong sản xuất kinh doanh, chỉ sản xuất sản phẩm khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng.

Một số kiểu MTO viết tắt khác:

Made To Order: Sản xuất theo đơn đặt hàng.

Medium-Term budgetary Objective: Mục tiêu ngân sách trung hạn.

Multimodal Transport Operator: Nhà khai thác vận tải đa phương thức.

Material Take Off: Vật liệu cất cánh.

Medical Timeout: Hết giờ khám bệnh.

Mars Transfer Orbit: Quỹ đạo chuyển giao sao Hỏa.

Giải thích ý nghĩa của MTO

MTO có nghĩa “Make To Order”, dịch sang tiếng Việt là “Làm theo đơn đặt hàng”.