MTP là gì? Nghĩa của từ mtp

MTP là gì?

MTP“Maritime Tactical Publication” trong tiếng Anh.

MTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTP“Maritime Tactical Publication”.

Maritime Tactical Publication: Ấn phẩm Chiến thuật Hàng hải.

Một số kiểu MTP viết tắt khác:

Materiel Transfer Plan: Kế hoạch chuyển giao vật chất.

Mission Training Plan: Kế hoạch đào tạo sứ mệnh.

Giải thích ý nghĩa của MTP

MTP có nghĩa “Maritime Tactical Publication”, dịch sang tiếng Việt là “Ấn phẩm Chiến thuật Hàng hải”.