MTVL là gì? Nghĩa của từ mtvl

MTVL là gì?

MTVL“Mobile Tracked Vehicle, Light” trong tiếng Anh.

MTVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTVL“Mobile Tracked Vehicle, Light”.

Mobile Tracked Vehicle, Light: Xe theo dõi di động, hạng nhẹ.

Giải thích ý nghĩa của MTVL

MTVL có nghĩa “Mobile Tracked Vehicle, Light”, dịch sang tiếng Việt là “Xe theo dõi di động, hạng nhẹ”.