MUDE là gì? Nghĩa của từ mude

MUDE là gì?

MUDE“Museo del Desierto” trong tiếng Anh.

MUDE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MUDE“Museo del Desierto”.

Museo del Desierto: Bảo tàng sa mạc.

Một số kiểu MUDE viết tắt khác:

Movimento de Unidade Para a Democracia.
MUDe.

Giải thích ý nghĩa của MUDE

MUDE có nghĩa “Museo del Desierto”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo tàng sa mạc”.