MUG là gì? Nghĩa của từ mug

MUG là gì?

MUG“Macintosh User Group” trong tiếng Anh.

MUG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MUG“Macintosh User Group”.

Macintosh User Group: Nhóm người dùng Macintosh.

Một số kiểu MUG viết tắt khác:

More Uncommon Grounds: Thêm các Căn cứ Không phổ biến.

Medical University of Gdańsk: Đại học Y Gdańsk.

Mariner Under Guidance: Mariner theo hướng dẫn.

Mini Underwater Glider: Tàu lượn nhỏ dưới nước.

Male Uprising Guernsey.

Milwaukee Urban Gardens: Vườn đô thị Milwaukee.

Minolta User Group: Nhóm người dùng Minolta.

Giải thích ý nghĩa của MUG

MUG có nghĩa “Macintosh User Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm người dùng Macintosh”.