MVC là gì? Nghĩa của từ mvc

MVC là gì?

MVC“Missouri Valley Conference” trong tiếng Anh.

MVC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MVC“Missouri Valley Conference”.

Missouri Valley Conference: Hội nghị Thung lũng Missouri.

Giải thích ý nghĩa của MVC

MVC có nghĩa “Missouri Valley Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị Thung lũng Missouri”.