MW là gì? Nghĩa của từ mw

MW là gì?

MW“Maintenance of way” trong tiếng Anh.

MW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MW“Maintenance of way”.

Maintenance of way: Bảo trì đường.
cũng MOW.

Một số kiểu MW viết tắt khác:

Malawi: Malawi.
mã ISO 3166.

Medium Wave: Sóng trung bình.
radio.

Megawatt: Megawatt.

Mountain West: Mountain West.
Hội nghị.

Milliwatt: Milliwatt.
mW.

Giải thích ý nghĩa của MW

MW có nghĩa “Maintenance of way”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo trì đường”.