MWD là gì? Nghĩa của từ mwd

MWD là gì?

MWD“Measurement While Drilling” trong tiếng Anh.

MWD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MWD“Measurement While Drilling”.

Measurement While Drilling: Đo lường trong khi khoan.

Một số kiểu MWD viết tắt khác:

Metropolitan Water District of Southern California: Quận nước Metropolitan của Nam California.

Military Working Dog: Chó làm việc trong quân đội.

Matte World Digital: Thế giới mờ kỹ thuật số.

Message Waiting Data: Dữ liệu chờ tin nhắn.

Military Working Dogs: Chó làm việc trong quân đội.

Metropolitan Water District: Quận nước Metropolitan.

Ministry of Women Development: Bộ Phát triển Phụ nữ.

Merriam-Webster Dictionary: Từ điển Merriam-Webster.

Molecular Weight Distribution: Phân bố trọng lượng phân tử.

Multi Wheel Drive: Dẫn động nhiều bánh.

Maricopa Water District: Quận nước Maricopa.

Giải thích ý nghĩa của MWD

MWD có nghĩa “Measurement While Drilling”, dịch sang tiếng Việt là “Đo lường trong khi khoan”.