MWI là gì? Nghĩa của từ mwi

MWI là gì?

MWI“Malawi” trong tiếng Anh.

MWI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MWI“Malawi”.

Malawi: Malawi.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của MWI

MWI có nghĩa “Malawi”, dịch sang tiếng Việt là “Malawi”.