MWOA là gì? Nghĩa của từ mwoa

MWOA là gì?

MWOA“Mount Wilson Observatory Association” trong tiếng Anh.

MWOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MWOA“Mount Wilson Observatory Association”.

Mount Wilson Observatory Association: Hiệp hội Đài quan sát Mount Wilson.

Giải thích ý nghĩa của MWOA

MWOA có nghĩa “Mount Wilson Observatory Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Đài quan sát Mount Wilson”.