MWP là gì? Nghĩa của từ mwp

MWP là gì?

MWP“Medieval Warm Period” trong tiếng Anh.

MWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MWP“Medieval Warm Period”.

Medieval Warm Period: Thời kỳ ấm áp thời trung cổ.

Một số kiểu MWP viết tắt khác:

megawatt-peak: megawatt-đỉnh.
MWp.

Mueller Water Products, Inc..

Mountain Wave Project: Dự án Mountain Wave.

Margaret Weis Productions, Ltd.

Malta Workers' Party: Đảng Công nhân Malta.

Michael Wilford & Partners: Michael Wilford & Đối tác.

Museum of the Polish Army: Bảo tàng quân đội Ba Lan.

Museum of Women Pilots: Bảo tàng nữ phi công.

Most Worthy Patriarch: Giáo chủ Xứng đáng nhất.

Migrant Worker Party: Đảng Công nhân Di cư.

Merchant Wind Power: Điện gió thương gia.

Max Weber Programme: Chương trình Max Weber.

Members Website Project: Dự án trang web thành viên.

Maintenance Working Position: Vị trí làm việc bảo trì.

Giải thích ý nghĩa của MWP

MWP có nghĩa “Medieval Warm Period”, dịch sang tiếng Việt là “Thời kỳ ấm áp thời trung cổ”.