MYOB là gì? Nghĩa của từ myob

MYOB là gì?

MYOB“Mind Your Own Business” trong tiếng Anh.

MYOB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MYOB“Mind Your Own Business”.

Mind Your Own Business: Lưu tâm đến công việc kinh doanh của riêng bạn.

Giải thích ý nghĩa của MYOB

MYOB có nghĩa “Mind Your Own Business”, dịch sang tiếng Việt là “Lưu tâm đến công việc kinh doanh của riêng bạn”.