MZI là gì? Nghĩa của từ mzi

MZI là gì?

MZI“Mach–Zehnder Interferometer” trong tiếng Anh.

MZI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MZI“Mach–Zehnder Interferometer”.

Mach–Zehnder Interferometer: Giao thoa kế Mach – Zehnder.

Giải thích ý nghĩa của MZI

MZI có nghĩa “Mach–Zehnder Interferometer”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thoa kế Mach – Zehnder”.