N/A là gì? Nghĩa của từ n/a

N/A là gì?

N/A“Neurotics Anonymous” trong tiếng Anh.

N/A là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng N/A“Neurotics Anonymous”.

Neurotics Anonymous: Thần kinh học Ẩn danh.

Một số kiểu N/A viết tắt khác:

Not available: Không có sẵn.

Not applicable: Không áp dụng.

Giải thích ý nghĩa của N/A

N/A có nghĩa “Neurotics Anonymous”, dịch sang tiếng Việt là “Thần kinh học Ẩn danh”.