N là gì? Nghĩa của từ n

N là gì?

N“Newton” trong tiếng Anh.

N là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng N“Newton”.

Newton: Newton.

Một số kiểu N viết tắt khác:

Nitrogen: Nitơ.

North: Bắc.

Nano: Nano.
n.

Giải thích ý nghĩa của N

N có nghĩa “Newton”, dịch sang tiếng Việt là “Newton”.