N1 là gì? Nghĩa của từ n1

N1 là gì?

N1“National Route 1” trong tiếng Anh.

N1 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng N1“National Route 1”.

National Route 1: Quốc lộ 1.

Giải thích ý nghĩa của N1

N1 có nghĩa “National Route 1”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc lộ 1”.