N3F là gì? Nghĩa của từ n3f

N3F là gì?

N3F“National Fantasy Fan Federation” trong tiếng Anh.

N3F là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng N3F“National Fantasy Fan Federation”.

National Fantasy Fan Federation: National Fantasy Fan Federation.

Giải thích ý nghĩa của N3F

N3F có nghĩa “National Fantasy Fan Federation”, dịch sang tiếng Việt là “National Fantasy Fan Federation”.