NAAD là gì? Nghĩa của từ naad

NAAD là gì?

NAAD“North American Air Defense” trong tiếng Anh.

NAAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAAD“North American Air Defense”.

North American Air Defense: Phòng không Bắc Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của NAAD

NAAD có nghĩa “North American Air Defense”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng không Bắc Mỹ”.