NAAWS là gì? Nghĩa của từ naaws

NAAWS là gì?

NAAWS“NATO Anti-Air Warfare System” trong tiếng Anh.

NAAWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAAWS“NATO Anti-Air Warfare System”.

NATO Anti-Air Warfare System: Hệ thống tác chiến phòng không của NATO.

Giải thích ý nghĩa của NAAWS

NAAWS có nghĩa “NATO Anti-Air Warfare System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tác chiến phòng không của NATO”.