NACA là gì? Nghĩa của từ naca

NACA là gì?

NACA“National Advisory Committee for Aeronautics” trong tiếng Anh.

NACA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NACA“National Advisory Committee for Aeronautics”.

National Advisory Committee for Aeronautics: Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Hàng không.
1915–1958, trở thành NASA, Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NACA

NACA có nghĩa “National Advisory Committee for Aeronautics”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Hàng không”.