NACISA là gì? Nghĩa của từ nacisa

NACISA là gì?

NACISA“NATO Communications and Information Systems Agency” trong tiếng Anh.

NACISA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NACISA“NATO Communications and Information Systems Agency”.

NATO Communications and Information Systems Agency: Cơ quan Hệ thống Thông tin và Truyền thông NATO.

Giải thích ý nghĩa của NACISA

NACISA có nghĩa “NATO Communications and Information Systems Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Hệ thống Thông tin và Truyền thông NATO”.