NAH là gì? Nghĩa của từ nah

NAH là gì?

NAH“Near-field Acoustic Holography” trong tiếng Anh.

NAH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAH“Near-field Acoustic Holography”.

Near-field Acoustic Holography: Hình ảnh ba chiều âm học trường gần.

Một số kiểu NAH viết tắt khác:

National Academy of Hypothyroidism: Học viện Quốc gia về Suy giáp.

Nigerian Association of Hydrogeologists: Hiệp hội các nhà địa chất thủy văn Nigeria.

National Archive of Honduras: Cơ quan lưu trữ quốc gia của Honduras.

Giải thích ý nghĩa của NAH

NAH có nghĩa “Near-field Acoustic Holography”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh ba chiều âm học trường gần”.