NAIL là gì? Nghĩa của từ nail

NAIL là gì?

NAIL“Neurotics Anonymous” trong tiếng Anh.

NAIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAIL“Neurotics Anonymous”.

Neurotics Anonymous: Thần kinh học ẩn danh.

Giải thích ý nghĩa của NAIL

NAIL có nghĩa “Neurotics Anonymous”, dịch sang tiếng Việt là “Thần kinh học ẩn danh”.