NAK là gì? Nghĩa của từ nak

NAK là gì?

NAK“Negative Acknowledge” trong tiếng Anh.

NAK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAK“Negative Acknowledge”.

Negative Acknowledge: Lời thừa nhận phủ định.

Giải thích ý nghĩa của NAK

NAK có nghĩa “Negative Acknowledge”, dịch sang tiếng Việt là “Lời thừa nhận phủ định”.