NAN là gì? Nghĩa của từ nan

NAN là gì?

NAN“Not A Number” trong tiếng Anh.

NAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAN“Not A Number”.

Not A Number: Không phải là một con số.
máy tính.

Giải thích ý nghĩa của NAN

NAN có nghĩa “Not A Number”, dịch sang tiếng Việt là “Không phải là một con số”.