NANA là gì? Nghĩa của từ nana

NANA là gì?

NANA“North American Newspaper Alliance” trong tiếng Anh.

NANA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NANA“North American Newspaper Alliance”.

North American Newspaper Alliance: Liên minh Báo chí Bắc Mỹ.

Một số kiểu NANA viết tắt khác:

North American Nunchaku Association: Hiệp hội côn nhị khúc Bắc Mỹ.

Northwest Alaskan Natives Association: Hiệp hội người bản địa Tây Bắc Alaska.

National Alliance for Nutrition and Activity: Liên minh Quốc gia về Dinh dưỡng và Hoạt động.

North American News Association: Hiệp hội Tin tức Bắc Mỹ.

North American Newspaper Association: Hiệp hội báo chí Bắc Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của NANA

NANA có nghĩa “North American Newspaper Alliance”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Báo chí Bắc Mỹ”.