NAPDD là gì? Nghĩa của từ napdd

NAPDD là gì?

NAPDD“Non-Acquisition Program Definition Document” trong tiếng Anh.

NAPDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAPDD“Non-Acquisition Program Definition Document”.

Non-Acquisition Program Definition Document: Tài liệu Định nghĩa Chương trình Không chuyển đổi.

Giải thích ý nghĩa của NAPDD

NAPDD có nghĩa “Non-Acquisition Program Definition Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu Định nghĩa Chương trình Không chuyển đổi”.