NAPS là gì? Nghĩa của từ naps

NAPS là gì?

NAPS“Navy Acquisition Procedures Supplement” trong tiếng Anh.

NAPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAPS“Navy Acquisition Procedures Supplement”.

Navy Acquisition Procedures Supplement: Bổ sung Thủ tục Tiếp nhận Hải quân.

Giải thích ý nghĩa của NAPS

NAPS có nghĩa “Navy Acquisition Procedures Supplement”, dịch sang tiếng Việt là “Bổ sung Thủ tục Tiếp nhận Hải quân”.