NARAL là gì? Nghĩa của từ naral

NARAL là gì?

NARAL“National Abortion Rights Action League” trong tiếng Anh.

NARAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NARAL“National Abortion Rights Action League”.

National Abortion Rights Action League: Liên đoàn hành động về quyền phá thai quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NARAL

NARAL có nghĩa “National Abortion Rights Action League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn hành động về quyền phá thai quốc gia”.