NARDIC là gì? Nghĩa của từ nardic

NARDIC là gì?

NARDIC“U.S. Navy Acquisition Research and Development Information Center” trong tiếng Anh.

NARDIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NARDIC“U.S. Navy Acquisition Research and Development Information Center”.

U.S. Navy Acquisition Research and Development Information Center: Trung tâm Thông tin Phát triển và Nghiên cứu Mua lại của Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NARDIC

NARDIC có nghĩa “U.S. Navy Acquisition Research and Development Information Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Thông tin Phát triển và Nghiên cứu Mua lại của Hải quân Hoa Kỳ”.