NARP là gì? Nghĩa của từ narp

NARP là gì?

NARP“Non-Athletic Regular Person” trong tiếng Anh.

NARP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NARP“Non-Athletic Regular Person”.

Non-Athletic Regular Person: Người thường xuyên không thể thao.

Giải thích ý nghĩa của NARP

NARP có nghĩa “Non-Athletic Regular Person”, dịch sang tiếng Việt là “Người thường xuyên không thể thao”.