NARU là gì? Nghĩa của từ naru

NARU là gì?

NARU“Neuroscience and Aphasia Research Unit” trong tiếng Anh.

NARU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NARU“Neuroscience and Aphasia Research Unit”.

Neuroscience and Aphasia Research Unit: Đơn vị nghiên cứu khoa học thần kinh và mất ngôn ngữ.

Một số kiểu NARU viết tắt khác:

National Ambulance Resilience Unit: Đơn vị phục hồi xe cứu thương quốc gia.

Naval Air Reserve Unit: Đơn vị Dự bị Không quân Hải quân.

Giải thích ý nghĩa của NARU

NARU có nghĩa “Neuroscience and Aphasia Research Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị nghiên cứu khoa học thần kinh và mất ngôn ngữ”.