NAS là gì? Nghĩa của từ nas

NAS là gì?

NAS“National Academy of Sciences” trong tiếng Anh.

NAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAS“National Academy of Sciences”.

National Academy of Sciences: Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia.

Một số kiểu NAS viết tắt khác:

National Air Space: Hàng không Quốc gia.

National Audubon Society: Hiệp hội Audubon Quốc gia.

Naval Air Station: Trạm Không quân Hải quân.

New Attack Submarine: Tàu ngầm tấn công mới.

Giải thích ý nghĩa của NAS

NAS có nghĩa “National Academy of Sciences”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia”.