NATGEO là gì? Nghĩa của từ natgeo

NATGEO là gì?

NATGEO“National Geographic” trong tiếng Anh.

NATGEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NATGEO“National Geographic”.

National Geographic: Địa lý quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NATGEO

NATGEO có nghĩa “National Geographic”, dịch sang tiếng Việt là “Địa lý quốc gia”.