NAVDAC là gì? Nghĩa của từ navdac

NAVDAC là gì?

NAVDAC“Naval Data Automation Command” trong tiếng Anh.

NAVDAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAVDAC“Naval Data Automation Command”.

Naval Data Automation Command: Lệnh tự động hóa dữ liệu hải quân.

Giải thích ý nghĩa của NAVDAC

NAVDAC có nghĩa “Naval Data Automation Command”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh tự động hóa dữ liệu hải quân”.