NCC là gì? Nghĩa của từ ncc

NCC là gì?

NCC“Nhà cung cấp” trong tiếng Việt.

NCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NCC“Nhà cung cấp”.

Nhà cung cấp.

Giải thích ý nghĩa của NCC

NCC có nghĩa “Nhà cung cấp” trong tiếng Việt.