NCKH là gì? Nghĩa của từ nckh

NCKH là gì?

NCKH“Nghiên cứu khoa học” trong tiếng Việt.

NCKH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NCKH“Nghiên cứu khoa học”.

Nghiên cứu khoa học.

Giải thích ý nghĩa của NCKH

NCKH có nghĩa “Nghiên cứu khoa học” trong tiếng Việt.