NCSU là gì? Nghĩa của từ ncsu

NCSU là gì?

NCSU“North Carolina State University” trong tiếng Anh.

NCSU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NCSU“North Carolina State University”.

North Carolina State University: Trường Đại Học bang Bắc Carolina.

Một số kiểu NCSU viết tắt khác:

Nowgong College Students Union: Hội sinh viên trường đại học Nowgong.

National Complete Suffrage Union: Liên minh toàn quốc về quyền bầu cử.

National Chinese Seamen's Union: Công đoàn thủy thủ Trung Quốc.

Giải thích ý nghĩa của NCSU

NCSU có nghĩa “North Carolina State University”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Đại Học bang Bắc Carolina”.