NCTS là gì? Nghĩa của từ ncts

NCTS là gì?

NCTS“Naval Computer and Telecommunications Station” trong tiếng Anh.

NCTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NCTS“Naval Computer and Telecommunications Station”.

Naval Computer and Telecommunications Station: Trạm Viễn thông và Máy tính Hải quân.

Một số kiểu NCTS viết tắt khác:

National Center for Transportation Studies: Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Quốc gia.

National Counter-Terrorism Seminar: Hội thảo chống khủng bố quốc gia.

National Cultural Treasures: Kho tàng văn hóa quốc gia.
NCTs.

Northern Cheyenne Tribal School: Trường Bộ lạc Bắc Cheyenne.

Giải thích ý nghĩa của NCTS

NCTS có nghĩa “Naval Computer and Telecommunications Station”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm Viễn thông và Máy tính Hải quân”.