NCTT là gì? Nghĩa của từ nctt

NCTT là gì?

NCTT“Nghiên cứu thị trường” trong tiếng Việt.

NCTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NCTT“Nghiên cứu thị trường”.

Nghiên cứu thị trường.

Giải thích ý nghĩa của NCTT

NCTT có nghĩa “Nghiên cứu thị trường” trong tiếng Việt.